Chứng thư dành cho tổ chức-S tiêu chuẩn (39 tháng)

Thanh toán


2.249.000 VNĐ

* Phải nhập thông tin

2.249.000 VNĐ

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Chức năng


- Khai thuế điện tử
- Khai báo Hải quan điện tử
- Khai hồ sơ BHXH điện tử
- Khai báo Thống kê điện tử
- Nộp thuế điện tử
- Giao dịch ngân hàng điện tử
- Mua bán, thanh toán qua mạng, thương mại điện tử B2B
- Ký kết hợp đồng, văn bản điện tử
Chứng thư số tổ chức/doanh nghiệp là chứng thư số dùng để nhận diện các chủ thể là các tổ chức/doanh nghiệp trên môi trường điện tử. Chữ ký số tạo bởi chứng thư số này có giá trị pháp lý như con dấu của tổ chức/doanh nghiệp.
Chứng thư số tổ chức/doanh nghiệp sử dụng trong các giao dịch điện tử như:
- Khai thuế điện tử
- Khai báo Hải quan điện tử
- Khai hồ sơ BHXH điện tử
- Khai báo Thống kê điện tử
- Nộp thuế điện tử
- Giao dịch ngân hàng điện tử
- Mua bán, thanh toán qua mạng, thương mại điện tử B2B
- Ký kết hợp đồng, văn bản điện tử