Dịch vụ T-VAN BS

Thanh toán


* Phải nhập thông tin

0 VNĐ

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Chức năng


  • Kê khai thuế TNCN cho Cá nhân: 08 Người
  • Kê khai thuế DN/ Tổ chức trả thu nhập: 01 Doanh nghiệp & nhiều tài khoản phụ
  • Sử dụng CKS SAFE-CA-S tiêu chuẩn do TS24 cung cấp: Không